آمار

میزان صادرات غلات جهان

 

 

مقایسه میزان صادرات غلات در جهان

 

کشورهای صادر کننده گندم خوراکی

 

میزان تولید گندم در ایران در مقایسه با سایر غلات

میزان واردات جو به ایران

میزان تولید ذرت در ایران در مقایسه با سایر غلات

میزان واردات ذرت به ایران